İÇKİLİ İŞYERİ RUHSATI DEVRİ

Alkollü İçkiler Satış Yasası

15.madde; 

(1)  Bu maddenin (2)’nci fıkrasında öngörülen durum dışında, hiçbir ruhsat başkasına devredilemez.

(2)  Herhangi bir ruhsat sahibinin ölmesi halinde, Ruhsat Makamı, ölenin yasal mirasçılarının veya yasal mirasçılarından herhangi birinin başvurusu üzerine,  ruhsata gerekli şerhi koyarak,  ruhsatı, başlangıçta verildiği süre sona erene kadar mirasçıların  herhangi birine devredebilir.

İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik

İşletmecinin değişmesi ve işyerinin nakli

Madde 8- (Değişik birinci fıkra:RG-17/4/2021-31457-C.K.-3835/3 md.) Ruhsatta belirtilen faaliyet konusu, faaliyet alanı ve adresin değişmemesi kaydıyla iş yerinin devredilmesi halinde, devralan kişinin başvurusu üzerine dosyadaki bilgi ve belgeler esas alınmak suretiyle yeni işletmeci adına tekrar ruhsat düzenlenir. Ancak devredilmek istenen iş yerinin fiziki durumu ve ruhsat dosyasındaki bilgi ve belgelerin işletmecinin kusuru sebebiyle faaliyet konusuyla ilgili bu Yönetmelik kapsamında karşılanması gereken mevzuat hükümlerine aykırı olması halinde, söz konusu aykırılıklar ve noksanlıklar giderilmeden yeni işletmeci adına ruhsat düzenlenemez.

(Ek fıkra: 12/3/2012-2012/2958 K.) Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile gayrisıhhî müesseseler hariç olmak üzere, sıhhî işyerleri için adresin değişmemesi kaydıyla faaliyet konusunun değiştiği durumlarda ruhsat başvurusunda bulunulması halinde, dosyadaki bilgi ve belgeler esas alınarak yeni faaliyet konusu ile ilgili şartlar karşılanmak kaydıyla başvuru sahibi adına tekrar ruhsat düzenlenir.

İşyerine yeni ortak alınması veya ortaklardan birinin ayrılması durumunda yeni ruhsat düzenlenmez.

İşyerinin başka bir adrese nakledilmesi halinde yeniden ruhsatlandırılması esastır.

Mahalle, cadde, sokak ve benzeri yerlerin isim veya numaralarının değişmesi nedeniyle aynı işyeri için yeni ruhsat düzenlenmez. Ruhsatta yer alan bilgiler güncellenir.

İşyeri sahibinin ölümü halinde, yeni ruhsat düzenlenmeksizin kanunî mirasçıları adına eski ruhsatın intibakı yapılır.

Ruhsatın yenilenmesi veya intibakı gereken hallerde yetkili idareye en geç üç ay içinde müracaat edilmesi zorunludur. Bu süre mirasçılar için altı ay olarak uygulanır. Süresi içinde müracaat yapılmadığının yetkili idarelerce tespiti durumunda tespit tarihinden itibaren onbeş günlük süre verilir. Bu süre sonunda ruhsat yenilenmediği veya intibak yaptırılmadığı hallerde ruhsat iptal edilir.

Eğer firma şirket ise hisse devri ile ruhsat devredebilir. Eğer şahıssa (11/06/2013 tarihi itibariyle alkollü içki satışına izin veren geçerli bir ruhsatı ve yanı sıra geçerli bir TAPDK alkollü içki satış belgesi olan işletmeler)  sadece birinci derece ve ikinci derece akrabalarına devredilirken eğitim kurumlarına 100m. mesafe şartı dikkate alınmayacaktır. (Mesafe şartı turizm belgeli işletmeler için uygulanmaz. Özel eğitime muhtaç bireylerin devam ettikleri öğretim kurumları ile okullar dışındaki diğer özel öğretim kurumlarında mesafe şartı aranmaz.)

Bu işletmelere ait ruhsatların birinci veya ikinci derece kan hısımlarına devri halinde, devralan kişi adına yeni bir TAPDK alkollü içki satış belgesi düzenlenmesi gerekmektedir. Belge sahibinin ölümü ve mirasçıların faaliyete devam etmek istemeleri durumunda, ölüm tarihinden itibaren doksan gün içinde gerçek kişi adına düzenlenen satış belgesinin intibakının sağlanması için belgenin alındığı mercie başvurulması gerekir.Yeni satış belgesi düzenlenirken mesafe şartı dikkate alınmayacaktır.

11.06.2013 tarihinden sonra düzenlenen ruhsatlar için yukarıda bahsedilen 15. ve 8. Maddeler geçerli olacaktır. Bu durumda sadece ölüm durumunda  mirasçılardan birine devir mümkün olacak. Bu durum dışında ruhsat devri hiçbir surette mümkün olamayacak.