KİŞİSEL KULLANIM AMACIYLA, EVDE BOĞMA RAKI VEYA ŞARAP YAPMAK SUÇ MUDUR?

EVDE BOĞMA RAKI VEYA ŞARAP YAPMAK SUÇ MUDUR?

a-Evde sarmalık kıyılmış tütün ve fermente alkollü içki üretimi yasal mıdır?

4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri Ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanunun, "Cezai Hükümler" başlıklı 8/1 maddesi “ Ticari amaç olmaksızın, kendi ürettiği ürünleri kullanarak şahsi tüketimi için elli kilogramı aşmayan sarmalık kıyılmış tütün elde eden veya üç yüz elli litreyi aşmayan fermente alkollü içki imal edenler haricinde, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından tesis kurma ve faaliyet izni almadan; tütün işleyenler veya tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kâğıdı, sigara filtresi, etil alkol, metanol ya da alkollü içki üretmek üzere fabrika, tesis veya imalathane kuran ve işletenler bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin günden on bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.” düzenlemesine haizdir.

İşbu düzenlemeye bakıldığında; şahsi tüketim için elli kilogramı aşmayan sarmalık kıyılmış tütün elde eden veya üç yüz elli litreyi aşmayan fermente alkollü içki(bira,şarap vb.) imal edilmesi durumunda, herhangi bir suç oluşmayacaktır.

b-Evde boğma rakı yapımı yasal mıdır?

1-Kişisel kullanım amacıyla boğma rakı yapma durumunda;

Boğma rakı yapımı hususu 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri Ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanunun, "Cezai Hükümler" başlıklı 8/1. Maddesinde yer alan; “etil alkol, metanol ya da alkollü içki üretmek” düzenlemesi kapsamında değerlendirildiğinde; madde kapsamında suçun oluşabilmesi için;

-Ticari saikle hareket edilerek en az imalathane düzeyinde bir düzenek oluşturulması

-İlgili ürünlerin bu düzenek ile kişisel kullanım üzerinde bir miktarda üretilmesi

gerekmektedir.

Yargıtay 7. Ceza Dairesinin  17.01.2019 tarihli 2015/11413 E. ve 2019/1260 K. Sayılı ilamında yer alan; "Sanığın ikametinde ele geçen eşyaların kişilerin kendi ihtiyaçları için yaptığı ve halk arasında "boğma rakı" olarak tabir edilen içkilerden olduğu, miktar itibarıyla da ticari mahiyette kabul edilemeyeceği, tüm dosya kapsamına göre sanık ...’in ticari kasıtla hareket ettiğine dair mahkumiyetine yeter, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği gözetilerek beraat yerine yazılı şekilde mahkumiyet kararı verilmesi, Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün BOZULMASINA, 17.01.2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi."

Yargıtay 7. Ceza Dairesinin 20.11.2017 tarihli 2015/25363 E. ve 2017/9769 K. Sayılı ilamında yer alan; "...Jandarma görevlilerince sanığın evinde ve eklentilerinde yapılan aramalar sonucu 1.000 KİLOGRAM KURU ÜZÜMÜN ŞIRA HALİNDE VARİLLER İÇERİSİNDE VE BOĞMA RAKI YAPIMINDA KULLANILAN 20 KİLOGRAMLIK BAKIR KAZANIN ELE GEÇTİĞİ, ELE GEÇEN EŞYALARIN NİTELİĞİ VE OLAYIN OLUŞ ŞEKLİ NAZARA ALINDIĞINDA, 4733 SAYILI YASANIN 8/1. MADDESİNDE BELİRTİLEN ALKOLLÜ İÇKİ ÜRETMEK ÜZERE FABRİKA, TESİS VEYA İMALATHANE KURMAK İÇİN GEREKEN YETERLİLİKTE OLMADIĞI, eylemin 4733 sayılı Yasanın 8/4. maddesi kapsamında da değerlendirilemeyeceği gözetilmeksizin atılı suçtan beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi, sanık ...’ın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün, BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi."

Yargıtay 7. Ceza Dairesinin 30/11/2015 tarihli 2014/3380 E. ve 2015/22835 K. Sayılı ilamında yer alan; "Olay tarihinde sanığa ait ardiye tipi binada kaçak rakı imalatı yapıldığına dair ihbar üzerine yapılan aramada 65 litre kullanıma hazır boğma rakı ve 120 litre de mayalanmış damıtmaya hazır incir su karışımı ele geçirildiği, OLAYIN OLUŞ ŞEKLİ NAZARA ALINDIĞINDA SANIK TARAFINDAN KURULAN KAZAN VE BİDONLARDAN İBARET DAMITMA DÜZENEĞİNİN EYLEMİN 4733 SAYILI YASA'NIN 8/1. MADDESİNDE DÜZENLENEN "ALKOLLÜ İÇKİ ÜRETMEK ÜZERE FABRİKA, TESİS VEYA İMALATHANE KURMAK" SUÇU İÇİN GEREKEN YETERLİLİKTE OLMADIĞI, sanığın üretimini yaptığı rakıyı kendi şahsi kullanımı dışında ticari maksatla bulundurduğuna dair savunmasının aksini gösterir mahkumiyetine yeterli delil de bulunmaması nedeniyle eylemin 4733 sayılı Yasa'nın 8/4. maddesi kapsamında da değerlendirilemeyeceği gözetilmeksizin atılı suçtan beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi, Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı  BOZULMASINA, 30/11/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi."

Yargıtay 7. Ceza Dairesinin  26/11/2015 tarihli 2014/23415 E. ve 2015/22746 K. Sayılı ilamında yer alan; "Olay günü hakkında beraat kararı verilen ve temyiz incelemesine gelmeyen sanık F.. F..'a ait narenciye bahçesinde yapılan aramada, 30 litre işlenmiş boğma rakı ve 2500 litre mayalanmış üzüm posası ele geçirildiği, sanık N.. F..'ın aşamalarda boğma rakıyı kullanmak için imal ettiğini, mayalanmış üzüm posasından ise sirke yapacağını beyan ettiği, dosya kapsamı itibariyle 4733 sayılı Yasa'nın 8/1.maddesi doğrultusunda alkollü içki üretmek üzere fabrika, tesis veya imalathane kurulduğuna dair herhangi bir delil bulunmadığı gibi, aynı Yasanın 8/4.maddesi kapsamında el konulan eşyanın ticari miktar ve mahiyette olmadığı anlaşıldığından, sanık N.. F..'ın beraati yerine yazılı şeklide mahkumiyete karar verilmesi, Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden hükmün BOZULMASINA, 26/11/2015 günü oybirliğiyle karar verildi."

2-Ticari kullanım amacıyla ya da kişisel kullanım miktarının üzerinde boğma rakı yapma durumunda;

5607 sayılı Kaçakçılık Kanununun "Kaçakçılık Suçları" başlıklı 3/18.maddesine göre; "Ambalajlarında bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaret bulunmayan ya da taklit veya yanıltıcı bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaretleri taşıyan tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kâğıdı, etil alkol, metanol ve alkollü içkileri;

a) Ticari amaçla üreten, bulunduran veya nakleden,

b) Satışa arz eden veya satan,

c) Bu özelliğini bilerek ve ticari amaçla satın alan,

kişi üç yıldan altı yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır." denilmektedir.

İlgili madde kapsamında suçun oluşabilmesi için kişilerin, maddede sayılan ürünleri TİCARİ AMAÇLA üretmesi, nakletmesi, bulundurması veya satışa arz etmesi, satması fiillerinden birini yerine getirmesi gerekmektedir.

Yargıtay 7. Ceza Dairesi'nin 15.03.2022 Tarihli ve 2021/10594 E. Ve 2022/4958 K. Sayılı kararında: "Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü; Sanığın elindeki poşette 12 adet 70 cl'lik Tekirdağ Rakı marka kaçak içkinin ele geçirildiği olayda; sanığın aşamalardaki savunmalarında, dava konusu içkileri içmek için aldığını, ticari amacının olmadığını beyan etmesi, Dairemizin yerleşik uygulamalarına göre ele geçen eşyanın da miktar itibarıyla kişisel kullanım kapsamında kalması ve tüm dosya kapsamına göre sanığın kaçak içkileri ticari maksatla bulundurduğuna ilişkin mahkumiyetine yeter, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği gözetilerek beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi," yer verilmiş olup işbu Yargıtay kararı da yukarıda izah ettiğimiz hususları doğrular niteliktedir.

Özetle;

*Şahsi tüketim için elli kilogramı aşmayan sarmalık kıyılmış tütün elde edilmesi veya üç yüz elli litreyi aşmayan fermente alkollü içki(bira,şarap vb.) imal edilmesi durumunda, herhangi bir suç oluşmayacaktır.

*Boğma rakı hususunda Yargıtay Kararları kapsamında yapılacak değerlendirme neticesinde; yıllık 7-8 litre kişisel kullanım sınırında kabul edilmekle; bu miktara kadar, imalathane kurulmaksızın, ilkel yöntemlerle, kişisel kullanım amacıyla, yapılacak üretim sebebiyle de herhangi bir suç oluşmayacaktır. (Yargıtay'ın görüş değiştirmesi durumunda ilgili litre miktarının değişme ihtimali bulunmaktadır.)